Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/1999.

 1. Oficiální název

Obec Oplany

 2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o  obcích,  územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec Oplany je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec Oplany vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
 3. Organizační struktura
Informace o organizační struktuře obce Oplany se  Vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz.
 4. Kontaktní informace

Adresa:
 Oplany 79, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Telefon:
 +420 321 693 881
 +420 724 191 454
E-mail: obec@oplany.cz
Web: www.oplany.cz

DS: 5e9biyh 

Úřední hodiny:

Pondělí:  15:00 - 17:00
Středa:  15:00 - 17:00
Pátek:  17:00 - 19:00

 5. Bankovní spojení

Česká spořitelna:
pobočka Kostelec nad Černými lesy
Bankovní účet:  427739349/0800

Česká národní banka:
Bankovní účet:  94-10519201/0710

 6. Identifikační číslo
IČO: 00639702
 7. Daňové identifikační číslo
DIČ: CZ 00639702
 8. Dokumenty

Textová část Územního plánu

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

 9. Žádost o informace
Žádost o informaci lze podat
 • ústně

       na Obecním úřadě Oplany, Oplany 79,
       281 63  Kostelec nad Černými lesy v úředních
       dnech a hodinách
       Úřední hodiny:       
       Pondělí   15:00 - 17:00
       Středa    15:00 - 17:00
       Pátek     17:00 - 19:00
       telefon: +420 321 693 881

 • písemně

       na adrese Obecní úřad Oplany, Oplany 79,
       281 63 Kostelec nad Černými lesy

 • elektronicky

      na email obec@oplany.cz, nebo přes e-formulář

Informace se zveřejňují těmito způsoby

 • na úřední desce OU
 • na internetu
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
Informace o příjmu žádostí získáte kliknutím na tento odkaz.
11. Opravné prostředky
Informace o opravných prostředcích získáte kliknutím na tento odkaz.

 12. Formuláře

Žádost o informace
Odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
Kácení dřevin
Prohlášení plátce poplatku

 13. Návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací

Potřebujete se přihlásit k trvalému pobytu nebo vyměnit občanku? Zde najdete odkazy na návody, jak při řešení problému postupovat.

•    Hlášení k trvalému pobytu
•    Přidělení čísla popisného
Další řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné zprávy

Hlášení k trvalému pobytu

Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do obce Oplany- ohlašovnou je OU Oplany.
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

O trvalý pobyt žádá:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce či pěstoun 
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Způsob podání

 • vyplnění a podepsání přihlašovacího lístku k trvalému pobytu

Kde danou situaci vyřešit

 • občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu

Potřebné doklady

 • platný občanský průkaz
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 
 • rodný list dítěte mladšího 15 let 
 • doklad o oprávnění k zastupování občana (např. pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem)

Seznam formulářů

 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Poplatky

 • za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč
 • děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny

Lhůty

 • lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

Související právní předpisy

 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
Zpracováno podle Portálu veřejné správy - hlášení k trvalému pobytu

Přidělení čísla popisného

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem určeným Obcí Oplany a udržovat je v řádném stavu.

O číslo popisné žádá

 • vlastník nemovitosti způsobilý k právním úkonů

Kde danou situaci vyřešit

 • vlastník nemovitosti žádá o přidělení čísla popisného na OU Oplany

Potřebné doklady

 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Poplatky

 • správní poplatek není stanoven
 • náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti

Lhůty

 • žádost se vyřizuje neprodleně, nejpozději však do 30 dnů
14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů:

•    Ústava České republiky
•    Listina základních práv a svobod
•    zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
•    zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
•    zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
      k informacím
•    zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
•    zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
•    zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
•    zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
•    zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
•    zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
•    zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
•    zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
•    Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
•    nařízení Vlády 364/1999 Sb.o součinnosti orgánů
      státní správy s obcemi
•    zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
•    zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
      veřejné správy
•    zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a
      rodných číslech
•    zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
•    zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
•    Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích
     (změna zákona)
•    zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce
      členům zastupitelstev
•    zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
•    zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
•    zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných
      skutečností
•    zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
•    zákoník práce č. 262/2006 Sb.
•    Vyhláška č.1/2009, kterou se stanoví poplatek
      za komunální odpad na území obce Oplany

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy ČR.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Bude projednáván na zasedání zastupitelstva č. 4/2009 dne 12.6.2009.
16. Licenční smlouvy
Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.
17. Výroční zprávy

Záverečný účet za rok 2022


Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Registry

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Informace o obecním informačním systému
V současné době obec neprovozuje žádný informační systém.
Informace o územním plánu

Územní plán

Do územního plánu je také možno nahlédnout na OÚ Oplany.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKCE v roce 2023 

 • 6.1.  Tři králové
 • 25.3. Zastupitelstvo 
 • 7.4.  Velká noc - poklady
 • 22.4.  Historie Oplan - 
 •            procházka
 • 30.4.  Čarodějnice
 • 3.6.   Dětský den
 • 10.6.  Zastupitelstvo
 • 17.6.  KolOplan –cyklo závod            (ZMĚNA) 
 • 30.6.  Zastupitelstvo
 • 5.8.    Nohejbal 
 • 19.8.  pouť/kaplička(644 let)
 • 16.9.  Zastupitelstvo
 • 23.9. Petanque-Oplany Open
 • 7.10.  Den seniorů
 • 28.10. Oslavy ČSR
 • 25.11. Adventní věnce
 • 5.12.   Mikuláš
 • 10.12.  Zastupitelstvo
 • 27.12. Vánoční turnaj
 •            ve stolním tenise
 • 30.12. Zastupitelstvo
 • 31.12. Silvestr 
Na OÚ můžete získat tyto dokumenty: výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z registru živnostenského podnikání, výpis bodového hodnocení, výpis z modulu autovraků, výpis z informačního systému o veřejných zakázkách

Napište nám