Info pro občany

Služby občanům

 
cp_logo_CMYK

 

Služby Czech Pointu jsou nepřetržitě poskytovány OÚ Oplany po předchozí dohodě:

tel: +420 724 191 454  nebo +420 602 382 808
E-mail: obec@oplany.cz 

Na OÚ Oplany můžete vyřídit: 

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do obce Oplany - ohlašovnou je OÚ Oplany.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

O trvalý pobyt žádá:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce či pěstoun 
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Způsob podání

 • vyplnění a podepsání přihlašovacího lístku k trvalému pobytu

Kde danou situaci vyřešit

 • občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu

Potřebné doklady

 • platný občanský průkaz
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 
 • rodný list dítěte mladšího 15 let 
 • doklad o oprávnění k zastupování občana (např. pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem)

Seznam formulářů

 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Poplatky

 • za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč
 • děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny

Související právní předpisy
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Zpracováno podle Portálu veřejné správy - hlášení k trvalému pobytu

Přidělení čísla popisného

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem určeným Obcí Oplany a udržovat je v řádném stavu.

O číslo popisné žádá

 • vlastník nemovitosti způsobilý k právním úkonů

Kde danou situaci vyřešit

 • vlastník nemovitosti žádá o přidělení čísla popisného na OU Oplany

Potřebné doklady

 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Poplatky

 • správní poplatek není stanoven
 • náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti

Lhůty

 • žádost se vyřizuje neprodleně, nejpozději však do 30 dnů

Podání žádosti o kácení stromů

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona 114/92 Sb.] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona 114/92 Sb. se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin


Poplatky

Správní poplatky

Správním poplatkem je poplatek za správní řízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad.

 • za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) – 50,– Kč.

 AKCE v roce 2023 

 • 6.1.  Tři králové
 • 25.3. Zastupitelstvo 
 • 7.4.  Velká noc - poklady
 • 22.4.  Historie Oplan - 
 •            procházka
 • 30.4.  Čarodějnice
 • 3.6.   Dětský den
 • 10.6.  Zastupitelstvo
 • 17.6.  KolOplan –cyklo závod            (ZMĚNA) 
 • 30.6.  Zastupitelstvo
 • 5.8.    Nohejbal 
 • 19.8.  pouť/kaplička(644 let)
 • 16.9.  Zastupitelstvo
 • 23.9. Petanque-Oplany Open
 • 7.10.  Den seniorů
 • 28.10. Oslavy ČSR
 • 25.11. Adventní věnce
 • 5.12.   Mikuláš
 • 10.12.  Zastupitelstvo
 • 27.12. Vánoční turnaj
 •            ve stolním tenise
 • 30.12. Zastupitelstvo
 • 31.12. Silvestr 
Na OÚ můžete získat tyto dokumenty: výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z registru živnostenského podnikání, výpis bodového hodnocení, výpis z modulu autovraků, výpis z informačního systému o veřejných zakázkách

Napište nám